ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด

เราได้ให้บริการด้านการเงิน เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินกู้ แก่สมาชิก
.....................................................................................................................................................................

   

        สมาชิกสามารถแจ้งจองฉุกเฉินล่วงหน้า และสอบถามข้

อมูลต่างๆได้ที่ 02 991 6651,02 991 6641 ในเวลาทำการ

         สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะยื่นกู้เงินสามัญ สามารถทำเอกสารแล้วนำมาเข้าคิวได้ที่สหกรณ์ฯ

         สมาชิกท่านใดสนใจทำฌาปณกิจสงเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อไว้เป็นหลักให้แก่คนข้างหลังสามารถสอบถามได้

          รายชื่อสมาชิกต่ออายุ ฌปก.สสอ.รท ปี 2562

          รายชื่อสมาชิกต่ออายุ ฌปก.ชสอ ปี 2562

  ดาวน์โหลดเอกสาร                                     

         ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

          ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก

          ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

          คำขอกู้เงินสามัญ

          คำขอกู้เงินฉุกเฉิน

          ใบสมัคร ฌาปณกิจสงเคราะห์ ชสอ

          ใบสมัคร ฌาปณกิจสงเคราะ์ สสอ.รท.

          ใบคำขอเปิดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด

Engine by shopup.com